PROCEDURA RECENZOWANIA

Rada Recenzentów – w jej skład wchodzą specjaliści (pracownicy naukowi i klinicyści) sporządzający recenzje wydawnicze tekstów i opracowań naukowych zamieszczanych na łamach Przeglądu Seksuologicznego, zgodnie z ich specjalizacją w zakresie dyscyplin naukowych, których są reprezentantami. Rada weryfikuje także teksty pod względem formalnym i określa stopień ich zgodności z przyjętym przez autora celem naukowym i wynikającym z niego przesłaniem dla odbiorcy.

Lista recenzentów podawana do publicznej wiadomości stanowi jednocześnie gremium uczonych będących bezpośrednimi gwarantami znaczenia naukowego i twórczego publikowanych treści. 

Rada Recenzentów  

 • Shalini Andrews MD, MRCP, dipGUM, dipHIV, DFSRH, dipIPM, FECSM (Guilford, Wlk. Brytania)
 • dr n. med. Goran Arbanas MD, FECSM (Karlovac, Chorwacja)
 • dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop (Katowice)
 • dr n. med. Bertrand Janota (Cottbus, Niemcy)
 • dr n. hum. Hercules Eli Joubert, ECPS (Guilford, Wlk. Brytania)
 • dr n. med. Robert Kowalczyk (Kraków, Warszawa)
 • Boris Milkin MD, FECSM (Yarolsavl, Rosja)
 • dr n. hum. Marta Rawińska (Warszawa)
 • dr n. med. Piotr Paweł Świniarski, FEBU, FECSM (Bydgoszcz)
 • Maia Tchavtchanidze MD, FECSM (Tbilisi, Gruzja)

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (opisanymi np. w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, MNiSW, Warszawa 2011).

Autorzy, przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzowania.

Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu wydawniczego.

Nadesłany artykuł jest poddawany ocenie formalnej przez Zespół Redakcyjny, a następnie jest recenzowany przez przynajmniej 2 recenzentów zewnętrznych.

Recenzent zewnętrzny:

 • jest specjalistą w danej dziedzinie,
 • nie jest członkiem Rady Naukowej czasopisma,
 • nie jest zatrudniony w jednostkach wydających czasopismo,
 • nie jest afiliowany przy tej samej placówce, z której pochodzi autor.

Artykuł jest recenzowany poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”).

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu.

W przypadku ewentualnych uwag możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma.

Recenzenta wskazuje Redaktor naczelny.

Rada Recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma.

Ostateczną decyzję o terminie publikacji artykułu podejmuje Redaktor naczelny.

Pobierz formularz recenzji akrtykułu