PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA

PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZJAWISKIEM "GHOSTWRITING" ORAZ "GUEST AUTHORSHIP"

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”, autor/autorzy artykułów zobowiązani są do:

  • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
  • podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Autorzy prac badawczych zobowiązani są do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych pomiędzy Autorami a firmą, której produkt jest opisywany w artykule bądź firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą rozpowszechnione i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu artykułu.

Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Redakcja zaznacza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce) będą dokumentowane.