Wytyczne dla autorów

ZASADY EDYCJI ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

Przegląd Seksuologiczny jest kwartalnikiem publikującym oryginalne prace badawcze, artykuły poglądowe, opisy przypadków, listy do redakcji, recenzje książek, przegląd piśmiennictwa zagranicznego, komentarze redakcyjne i sprawozdania z konferencji naukowych oraz artykuły tłumaczone, pochodzące z  pism zagranicznych.

Redakcja Przeglądu Seksuologicznego przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. Prace odnoszące się do ludzi muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście.

Artykuły należy przesyłać do Redakcji drogą elektroniczną na adres: redakcja@przeglad-seksuologiczny.pl

Zasady recenzowania prac

Nadesłane artykuły są wstępnie oceniane przez Redakcję Przeglądu Seksuologicznego, przede wszystkim pod względem ich walorów naukowych i edukacyjnych oraz sposobu przedstawienia tematu. Artykuły niespełniające podstawowych warunków publikacji, jak również manuskrypty niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z podanymi zasadami są odrzucane bez oceny merytorycznej. Prace, które zostaną wstępnie pozytywnie ocenione zostają zarejestrowane i są przesyłane do 2 niezależnych recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Ostateczna decyzja dotycząca zaakceptowania pracy do druku jest podejmowana przez Redaktora naczelnego na podstawie opinii eksperckich nadesłanych przez recenzentów.

Konflikt interesów

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu autorzy prac badawczych powinni ujawnić wszelkie zobowiązania finansowe między autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.

W związku z tym, że artykuły poglądowe i komentarze redakcyjne polegają na wyborze i interpretacji danych z dostępnego piśmiennictwa redakcja Przeglądu Seksuologicznego oczekuje, iż autorzy tego typu opracowań będą wolni od finansowych związków z firmami, których produkty są przedmiotem artykułu (lub z firmami konkurencyjnymi).

Ewentualne spory z Wydawcą dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Przekazanie praw autorskich

Przesyłając pracę wraz z ilustracjami i tabelami, autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów – we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji – na Wydawcę, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Pozwolenie na druk

Do materiałów wcześniej opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie od poprzedniego Wydawcy. Jeżeli informacje zawarte w opisie przypadku, na ilustracji lub w tekście pozwalają na identyfikację osób, należy dostarczyć ich pisemną zgodę na publikację.

Ograniczenie odpowiedzialności

Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w Przeglądzie Seksuologicznym były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców.
W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w Przeglądzie Seksuologicznym powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

Guest autorship, ghostwriting

Przypominamy, że tzw. guest autorship (umieszczenie jako autora pracy osoby, która nie brała udziału w jej przygotowywaniu bądź której udział był minimalny), a także tzw. ghostwriting (niezamieszczenie jako współautora lub w podziękowaniu osoby, której udział w powstaniu pracy był znaczący) są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.

Przygotowanie manuskryptu

Artykuły do publikacji w czasopiśmie Przegląd Seksuologiczny są przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Skróty zamieszczone w manuskrypcie, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Wymogi dotyczące struktury artykułu

Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), imiona i nazwiska autorów oraz tytuły naukowe. Ponadto należy umieścić informację o grantach i  innych źródłach finansowania oraz aktualne miejsce pracy autorów.

Prace oryginalne powinny być podzielone na następujące części: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Omówienie wyników, Wnioski.

Prace opisujące przypadki medyczne powinny być podzielone na następujące części: Wprowadzenie, Cel pracy, Opis przypadku, Omówienie, Wnioski.

Streszczenie do prac oryginalnych powinno zawierać 200-250 słów w układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski; w pracach kazuistycznych i poglądowych – 100-150 słów.

Do każdej pracy należy przygotować od 3 do 7 słów kluczowych opisujących przedmiot pracy (zgodnie z Medical Subject Headings Index Medicus – MeSH).

Do każdej pracy należy załączyć tekst w angielskiej wersji językowej (tłumaczenie).

Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 15 stron (1 strona – 1800 znaków ze spacjami), prac kazuistycznych – 8 stron (łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniem).

Piśmiennictwo

Pozycje piśmiennictwa powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością cytowania w tekście (nie w porządku alfabetycznym).
Czasopisma. Należy podać: kolejny numer pozycji, nazwiska i inicjały imion autorów (jeśli autorów jest nie więcej niż sześciu, należy wymienić wszystkich, jeśli siedmiu i więcej, należy podać trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”), tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi), numer strony początkowej i końcowej. Prosimy nie używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna” – w uzasadnionych wypadkach można je zastosować w odpowiednim miejscu w tekście.
Przykład: Lew-Starowicz M, Rola R. Sexual dysfunctions and sexual quality of life men with multiple sclerosis. J Sex Med 2014; 11: 1294-301.
Książki. Należy wymienić: kolejny numer pozycji, nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: nazwiska i inicjały imion autorów rozdziału, tytuł rozdziału, nazwiska i inicjały imion autorów lub redaktorów książki, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, przedział stron.
Przykłady: Lew-Starowicz Z. Encyklopedia erotyki. Wydawnictwo Muza, Warszawa 2001; 115-21.
Rosen MR. Principles of cardiac electrophysiology. W: Kelley WN (red.). Internal Medicine. J.B. Lipipincott Company, Philadelphia 1992; 90-95.

Ryciny muszą być zgłoszone w postaci pojedynczych plików (1 rycina – 1 plik) i zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. W tekście pracy należy wskazać miejsca umieszczenia rycin.
Tabele powinny być dostarczone w oddzielnych plikach. W tekście pracy należy wskazać miejsca umieszczenia tabel. Wyniki pomiarów należy podawać w jednostkach należących do systemu SI.

Zastrzeżenie

Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych oraz dokonywania koniecznych skrótów bez porozumienia z autorem. W otrzymanej korekcie autor powinien poprawić tylko rzeczywiste błędy drukarskie.